Adam Kozień

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Adam Kozień

Redaktor naczelny Czasopisma „Młoda Palestra”, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik projektu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Diamentowy Grant”, absolwent studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, absolwent Szkoły Prawa Austriackiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego, studentna studiach MBA prowadzonych w języku angielskim przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie orazClark University w Worcesterw ramach Programu MBA KSB + Master, członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komisji Kontrolującej Komitetu Kopca Kościuszki, sekretarz Stowarzyszenia pn. „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”. Autor licznych publikacji naukowych i prelegent licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Do zakresu zainteresowań naukowych należą: prawo publiczne, prawo administracyjne, ochrona dóbr osobistych, ochrona danych osobowych, teoria prawa, prawo Unii Europejskiej, prawo publiczne gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony dziedzictwa kultury, prawne aspekty związane z instytucjami kultury, prawo ochrony zabytków, aspekty interdyscyplinarne z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Ponadto interesuje się prawem, historią, ekonomią, zarządzaniem oraz muzyką klasyczną.